Cashback pravila
 • Cashback Active 360

  Cashback Active 360 je spletni bonus (v nadaljevanju bonus), ki ga zavarovanec lahko prejme, če ima sklenjeno zavarovanje Active 360 in se koristi kot popust na plačano premijo v skladu s temi pravili. Vsakokratni dodeljeni bonus velja za obdobje enega leta od dodelitve. Obračunan bonus zniža končni znesek premije, kar pomeni da zavarovanec v naslednjem obračunskem obdobju plača nižjo premijo kot je bila postavljena ob prvi sklenitev. Višina Cashback Active 360 bonusa je neposredno povezana s škodami v Go2insure platformi in sicer po principu manj škod prinese višji bonus.

  Kako se ugotavlja spletni bonus Cashback Active 360

  Premija, ki jo zavarovanec plača za zavarovanje Active 360 preko platforme Go2insure je namenjena plačilu škod ter stroškov poslovanja. Razlika, ki ostane predstavlja presežek, ki je osnova za določitev bonusa na premijo v naslednjem obdobju.

  Dodelitev višine bonusa

  Višina bonusa se določi na vsakih dvanajst mesecev od datuma prve sklenitve zavarovanja Active 360 in velja za obdobje naslednjih 12 mesecev. Njegova višina je enaka višini bonusa, ki velja na dan njegove dodelitve in se lahko odčita na spletni strani Go2monitor. Izračuna se na podlagi pametnega algoritma.
  Ob prvi sklenitvi zavarovanja je višina dodeljenega popusta enaka 0 in zavarovanec v naslednjem letu plačuje premijo brez Cashback Active 360 bonusa.

  Kako deluje pameten algoritem, ki določa bonus Cashback Active 360

  Pameten algoritem določa višino bonusa na podlagi plačane premije in dejanskih škod vseh zavarovancev Active 360 in sicer po principu, da manj kot je dejanskih škod, višji je bonus. Dejanski bonus, do katerega je upravičen zavarovanec, je enak uteženemu povprečju med pričakovanim bonusom (to je ocena zavarovalnice koliko presežka bo ostalo) in dejanskim bonusom (izračunanim na podlagi dejanskih škod zavarovancev Active 360).
  Utež je odvisna od števila zavarovancev let v shemi. Ko skupno število doseže število 16000 je utež enaka 1, kar pomeni, da se Cashback Active 360 bonus določa izključno na podlagi podatkov in škod zavarovancev Go2insure.

  Prva sklenitev

  Pomeni dan, ko je zavarovanec prvič preko platforme Go2insure sklenil zavarovanje Active 360. Za prvo sklenitev štejemo tudi primer, če je bil zavarovanec za obdobje, ki je daljše od enega meseca brez zavarovalnega kritja, nato pa je zavarovanje Active 360 ponovno sklenil.

  Kako preverim mojo višino bonusa?

  Bonus, ki vam pripada lahko preverite na spletnih straneh Go2monitor. Višina bonusa za vaše zavarovanje je enaka vrednosti Cashback bonusa, ki velja natanko po 12 mesecih od določitve zadnjega bonusa oziroma od prve sklenitve zavarovanja.

  Upravičenost do Cashback Active 360 bonusa

  Do Cashback Active 360 bonusa imajo pravico vsi, ki imajo odprt uporabniški račun na Go2insure.net in imajo plačano premijo za vseh preteklih 12 mesecev od zadnje dodelitve Cashback bonusa.

  Izplačilo sredstev

  Višino popusta na premijo lahko vsak posameznik preveri na svojem uporabniškem računu. Popusta za Active 360 ni mogoče vnovčiti drugače kot s popustom na premijo.

  Veljavnost

  Ta pravila veljajo od 1.3.2021 dalje

 • Cashback bonus

  Cashback bonus je spletni bonus (v nadaljevanju bonus), ki ga zavarovanec lahko prejme, če ima sklenjeno zavarovanje Odpovedi potovanja in seizplača na TRR zavarovanca ali pa se uporabi za plačilo premij naslednjihzavarovanj. Višina Cashback bonusa je neposredno povezana s škodami vGo2insure platformi in sicer po principu manj škod prinese višji bonus.

  Kako se ugotavlja spletni bonus

  Premija, ki jo zavarovanec plača za zavarovanje Odpovedi potovanj preko platforme Go2insure je namenjena plačilu škod ter stroškov poslovanja. Razlika, ki ostane predstavlja presežek, ki je osnova za določitev bonusa.

  Bonus se ugotavlja za vsako koledarsko leto posebej in sicer najkasneje v mesecu juliju naslednjega leta za predhodno leto. Izračuna se za vsako vrsto zavarovanj posebej in sicer za tista zavarovanja, ki so sklenjena preko Go2insure inovativne platforme in ki so našteta v teh pravilih.

  Pri tem se upošteva premija, ki je namenjena poplačilu škod v koledarskem letu. Če se zavarovalna doba razteza čez več let, se upošteva celotna plačana premija samo v tistem koledarskem letu, ko se zavarovalna doba konča. Škode, ki se upoštevajo v izračunu dobička za koledarsko leto, so tisteškode, ki so se zgodile v zavarovalnem obdobju, v katerem je bila upoštevanapremija za izračun dobička.

  Dodelitev višine bonusa

  Bonus, ki ga prejme posameznik je sorazmeren njegovi premiji, ki se nanaša na zavarovalno kritje. Sorazmerje se izračuna kot razmerje med premijo zavarovanca in celotno premijo v koledarskem letu.

  Če je v posamezni vrsti zavarovanja letno ugotovljenega presežka manj kot 50 EUR, se le ta ne pripisuje zavarovancem.

  Upravičenost do Cashback-a

  Do bonusa imajo pravico vsi, ki imajo odprt uporabniški račun na Go2insure.net in imajo plačano premijo za zavarovanje Odpovedi v koledarskem letu, v katerem se izračunava bonus.

  Po zaključku koledarskega leta so upravičenci do bonusa lahko samo tisti zavarovanci, ki so na zadnji dan v letu imeli odprt uporabniški račun.

  Izplačilo sredstev

  Višino pripisanega bonusa lahko vsak posameznik preveri na svojem uporabniškem računu. Sredstva se lahko izplačajo na TRR zavarovanca ali pa se uporabijo za plačilo premij naslednjih zavarovanj. Minimalni pogoj za uporabo bonusa v zgornje namene je, da je na računu vsaj 5 EUR bonusa.

  Veljavnost

  Ta pravila veljajo od 1.5.2021 dalje